Politika Notu: "Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdamın Sektörel Dağılımına Bir Bakış", Ocak 2016
5 Ocak 2016

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Araştırmacısı Pınar Kaynak tarafından hazırlanan “Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Sektörel Dağılımına Bir Bakış” başlıklı politika notu yayınlandı. TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti vasıtasıyla yapılan hesaplamalar sonucu 2009-2012 yılları arasında sektörel bazda kayıt dışılık incelenmiştir. 2012 yılında kayıt dışılığın en fazla olduğu 10 sektördeki yüzdesel dağılımın detaylı bir şekilde ortaya koyan çalışmada, toplam ve ücretli istihdamda kayıt dışılığın en çok değiştiği sektörler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların ışığında sektörel kayıt dışılık farklılıklarının nedenleri tartışılmıştır. [İndir]

Araştırma Notu: "Türkiye'de Cari İşlemler Açığı ile İşsizlik Arasında Bir Ödünleşme Var Mı?", Aralık 2014
18 Aralık 2014

Türkiye’de cari işlemler açığının ekonomik büyümeye giderek daha duyarlı hale geldiği gözlemlenmektedir: Cari açık ekonomik büyümeye paralel olarak artmakta; büyümenin yavaşladığı ya da negatife döndüğü ekonomik durgunluk/kriz dönemlerinde ise hızla daralmaktadır. Öte yandan, bu tür ekonomik durgunluk/kriz dönemlerinde işsizliğin önemli ölçüde arttığına tanık olunmaktadır. Bu durumda, hızlanan ekonomik büyümenin bir yandan işsizlik oranını düşürürken, diğer yandan cari açığı yükseltmesi anlamına geleceğinden, cari açık/GSYH oranının çok yükseldiği dönemlerde ekonomiyi soğutmak üzere alınacak önlemler işsizliği arttıracak; işsizliğin yükseldiği dönemlerde ekonomiyi canlandırmak üzere alınacak önlemler ise cari açığın büyümesine yol açacaktır. Bu çalışmanın amacı cari işlemler açığı ile işsizlik arasında sistematik bir ödünleşmenin olup olmadığını ve eğer varsa hangi şartlar altında gözlendiğini ampirik olarak saptamaya çalışmaktır. [İndir]

Araştırma Notu: "UMEM BECERİ’10 Kurslarına İlişkin Bir Değerlendirme", Eylül 2014
9 Eylül 2014

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM Beceri’10) projesi işsizlerin mesleki becerilerini işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi ve dolayısıyla sanayiye yönelik nitelikli işgücü yetiştirmeyi hedefleyen bir projedir. Söz konusu projenin, bir yandan işsizlerin iş bulmasını kolaylaştırırken, diğer yandan da sanayide eksikliği hissedilen nitelikli ara eleman talebinin karşılanmasına yardımcı olması öngörülmektedir. Bu anlamda, hem işveren hem de proje çerçevesinde alacakları eğitim sayesinde işgücü açısından bir “kazan-kazan” projesi olarak tasarlanmıştır. Ancak Türkiye’deki yüksek işsizlik ve genç işsizlik oranlarına rağmen işsizlerin UMEM kurslarına başvuruları beklenenin çok altında kalmıştır. Bu notta, işsizlerin sanayi sektöründe boş olan pozisyonlara yeterli ilgiyi göstermemesi kişilerin kazanç beklentileri kapsamında incelenmektedir. [İndir]

Araştırma Notu: "Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı", Eylül 2013
5 Eylül 2013

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2009 yılından beri uygulamakta olduğu SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises-Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme) Programı’nın fizibilite çalışması TOBB ETÜ SPM desteğiyle birlikte TEPAV tarafından Şubat 2014’te tamamlanmıştır. 15 ilde (Adana, Ankara, Bur-sa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin ve Tekirdağ) uygulanan saha çalışmaları sonucunda SCORE programının uygulanmasının Türkiye’deki KOBİ’ler için ciddi ölçüde yararlı olacağı kararına varılmıştır. Programın uygulanması için öncelikli sektörler plastik ve kauçuk sanayi, basit ve işlenebilir metal sanayi, makina ve ekipman sanayi ve otomotiv ve ilgili yan ürünler sektörleri olurken, şehirlerin endüstrileşme ve sektör gelişimleri göz önüne alındığında ise Bursa, Kocaeli, Gaziantep ve İzmir öncelikli iller olarak ön plana çıkmaktadır. [İndir]

Araştırma Notu: "Ara Eleman Arz&Talebinde Sektörel&Bölgesel Dengesizlikler", Eylül 2013
5 Eylül 2013

TOBB ETÜ SPM tarafından hazırlanan "Türkiye'de Ara Eleman Arzı ve Talebinde Sektörel ve Bölgesel Dengesizlikler" başlıklı araştırma notu yayınlandı. Bu çalışmada, UMEM Beceri’1o Projesi kapsamında firmalardan gelen belli becerilere sahip eleman talepleri ve işsizlerin ilgili meslek kurslarına yaptıkları başvurulara dair veriler sektörel ve bölgesel bazda (Düzey 2) gruplandırılarak ortaya çıkan kayda değer düzenlilikler olup olmadığına bakılmıştır. [İndir]

Bilgi Notu: "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında Değerlendirme", Ağustos 2012
17 Ağustos 2012

TOBB ETÜ SPM, Tepav Araştırmacısı Gözde Gülören ile Yardımcı Araştırmacı Sadettin Bacanlı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında Değerlendirme?” başlıklı bilgi notu yayınlandı. Bu araştırma notunda 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen en önemli yenilikler olan Kanunun kimleri kapsadığı, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları, sürekli iyileştirme kavramı ve risk değerlendirmesi ve çerçevesinde çalışma hayatına olan etkisi incelenmiş, yapılan analizlere dayanarak tavsiyelerde bulunulmuştur [İndir]

Araştırma Notu: "Sanayide Çalışmaya Olan İlgisizliğin Sebebi Düşük Kazançlar mı?", Mayıs 2012
18 Mayıs 2012

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan ile Araştırmacı Damla Marangoz tarafından hazırlanan “Sanayide Çalışmaya Olan İlgisizliğin Sebebi Düşük Kazançlar mı?” başlıklı araştırma notu 18 Mayıs 2012 tarihinde yayınlandı. Bu çalışmada işsizlerin sanayi sektöründeki işlere olan ilgisizlikleri ile sanayide çalıştıklarında elde edebilecekleri beklenen kazanç arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve sanayide çalışmanın maddi getirisinde yıllar içinde gözlenen göreli düşüşün, işsizlerin sanayide boş olan pozisyonlara ilgi göstermemesinin nedenlerinden biri olup olmadığı sorusu ele alınmıştır. [Devamı] [İndir]

Politika Notu: "Beceri’10 Projesi’ne Kaydolanlar Neden Sonuna Dek Kalmıyorlar?", Şubat 2012
28 Şubat 2012

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan ile Araştırmacı Damla Marangoz tarafından hazırlanan “UMEM Beceri’10 Projesine Kaydolanlar Neden Sonuna Dek Kalmıyorlar?” başlıklı politika notu yayınlandı. Projenin eğitim kapasitesi daha yüksek olmasına karşın, birçok ilde işverenlerin talep ettiği elemanları yetiştirebilecek nitelikte çok sayıda kurs, kursiyer başvurularının yetersiz kalması nedeniyle açılamadı. Bu çalışma ile projeye ilgi gösteren ancak eğitim sürecini sonlandırmayan işsizlerin, süreçten kopmalarının en sık yaşandığı aşamalar, yapılan anketler yoluyla belirlendi ve işsizlerin sistemi terk etme nedenleri araştırıldı. [Devamı] [İndir]

Politika Notu: "Kursiyerlerin Gözünden UMEM Beceri'10 Kursları", Ocak 2012
30 Ocak 2012

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM), kursiyerlerin gözünden kursları değerlendirdi. UMEM Beceri'10 Kurslarına katılan kursiyerler ile yapılan anket verilerine dayanarak kursiyerlerin kurslardan ne derece memnun oldukları iller ve kurslar bazında incelendi ve raporlandı. Sonuçlar farklı illerde gözlenen çeşitli sorun kaynaklarını tespit ederken, kursların yerelde takibi ve performans değerlendirmeleri açısından kursiyer anket çalışmalarının ne kadar yararlı olduğunu da ortaya koyuyor. [Devamı] [İndir]

Politika Notu: "İşsizler Umem Beceri'10 Kurslarını Neden Tercih Ediyor?", Ekim 2011
24 Ekim 2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından Temmuz 2010 tarihinde başlatılan UMEM Beceri’10 projesi, işverenlere nitelikli eleman, işsizlere ise meslek ve iş kazandırmaya devam ediyor. Kamu-özel sektör-üniversite ortaklığına Türkiye’den güzel bir örnek olan projenin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çeşitli araştırma ve işgücü analizleri ise TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM) tarafından gerçekleştiriliyor. [Devamı] [İndir]

Politika Notu: "İstihdamda Arz-Talep Dengesizliği", Eylül 2011
28 Eylül 2011

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM), işsizlerin çok fazla rağbet etmediği meslek edindirme kurslarına ilgilerinin nasıl artırılabileceğini araştırdı. Araştırmada iş arayanlar (arz) ile işçi arayanlar (talep) arasındaki uyumsuzluğun; işsizlerin, kent ve meslek tercihlerinin değişmesi durumunda giderilip giderilemeyeceği 3 farklı senaryo kullanılarak ele alındı. Buna göre firmaların çalışanlara konaklama imkanı yaratması durumunda, işgücünün mekana bağımlılığının azalacağı ve işsizin çalıştığı kenti değiştirerek istihdamın arttırılabileceği belirlendi. Ayrıca işsizleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu mesleklere özendirmenin, meslek edindirme kurslarının başarısını olumlu yönde etkileyeceği sonucuna da varıldı. [Devamı] [İndir]

Araştırma Notu: "UMEM Projesi Firma Stajyer Taleplerinin Değerlendirmesi", Temmuz 2011
23 Temmuz 2011

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi “UMEM Beceri’10 Projesi’nde İl Bazında Firmalardan Toplanan Stajyer Talepleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı araştırma notunu yayınlandı. Çalışmaya göre; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, ve Bursa gibi büyük illerde firmaların ihtiyaç duydukları meslek sahibi eleman taleplerinin karşılanmasında zorluk çekiliyor. [Devamı] [İndir]