TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi


Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde kurulmuş olan bir araştırma merkezidir.

SPM’nin temel amacı; Türkiye’de toplumsal refahı artırmaya yönelik olarak başta eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik, barınma, ve sosyal hizmetler alanlarına ilişkin kamu hizmetlerinin tasarımına, sunumuna, izlenmesine, ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Türkiye’nin karşılaştığı çeşitli ekonomik ve toplumsal sorunlara uygun çözüm ve politika önerileri geliştirmeyi hedefleyen Merkez'in özellikle ilgilendiği konu başlıkları arasında işsizliğin azaltılması, iş gücü piyasalarının etkin çalışmasının sağlanması, insan sermayesinin niteliğinin iyileştirilmesi, beceri uyumsuzluğunun giderilmesi, kayıtsız istihdam ile mücadele, sosyal sigorta ve primsiz ödeme sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve kapsamının genişletilmesi, yoksullukla mücadele, iç ve dış göçün izlenmesi ve yönetilmesi, doğal afet ve felaketlerin toplumsal sonuçlarına uygun ve çabuk müdahale edilmesi; engelliler, kadınlar, çocuklar, öğrenciler, yaşlı nüfus, ve tüm dezavantajlı gruplara yönelik uygun sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması; Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve Lizbon Stratejisi kapsamında inovasyon, öğrenen ekonomi ve sosyal ve çevresel yenilenme problemleri gibi, sosyal politikalar ile doğrudan ilgili konular öncelikli olarak yer almaktadır.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Merkez; sosyal politikalara ilişkin olarak araştırma-geliştirme faaliyetleri, projeler, pilot çalışmalar yürütmek; ulusal ve uluslararası kongreler, seminerler, toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenlemek; faaliyet alanlarına ilişkin konularda danışmanlık ve bilir kişilik hizmetleri vermek; ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmak üzere araştırma teklifleri hazırlamak ve sunmak; çeşitli görsel, işitsel, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak ve araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, Internet sayfası ve benzeri yayım araçları aracılığıyla yaymak gibi geniş bir etkinlik yelpazesi çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

TOBB ETÜ’nün akademik kapasitesinden ve Türkiye’deki iş dünyasının en büyük çatı örgütü olan TOBB’un uzmanlık ve örgütsel altyapısından güç alan merkez; tüm çalışmalarını devlet, özel sektör ve diğer akademik kurumlar ile işbirliği temelinde sürdürmektedir.