Batı Balkanlar ve Türkiye'de Mesleki Eğitimde Sosyal İçerme

London School of Economics(LSE) liderliğinde Avrupa Birliği resmi kuruluşu Avrupa Eğitim Vakfı’na (ETF) bağlı olarak yürütülmekte olan Sosyal İçerme ve Sosyal Kaynaşma konulu bu projede TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye’de mesleki eğitimi incelemektedir. Tam başlığı "Vocational Education and Training for Social Inclusion in the Western Balkans and Turkey" olan bu katılımcı eylem araştırmasına Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve İsrail katılmıştır.

Sosyal içermenin tanımı mesleki eğitimin çeşitli aşamalarında karşı karşıya kalınabilecek dezavantajlar dikkate alınarak tanımlanmış, lise öncesi branş seçiminden başlayarak, eğitim süresince devamsızlık ve okulu bırakma tehditleri karşısında ve staj yerlerinde yaşanabilecek olası sosyal dışlanma ile devam edilmiş, mezuniyet sonrası işgücüne ve yüksek öğrenime geçişte karşılaşılabilecek olası ayrımcılık noktasında sonlandırılmıştır. Bu dezavantajların tanımlanmasının ardından, ortaya çıkmalarına neden olan etkenler araştırılmış ve bu gruplara yönelik ulusal ve yerelde, kamu ve özel sektöre yönelik geri kazanım politikaları incelenmiştir.

Direktör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Başak Yavçan'ın liderliğinde SPM ekibi tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen bu çalışmada, her ülkede ulusal veriler ve seçilen 3 mesleki eğitim kurumu ayrıntılı olarak incelenmiş, sırasıyla bu ülkelerde mesleki eğitimin temel sorunları, ve dezavantajlı gruplar incelenmiştir. Proje saha çalışması aşamasında, ulusal ve yerelde makro düzeyde veri toplamanın yanında, her seviyede karar alıcılarla, kamu ve özel sektör paydaşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitimci, öğrenci, stajyer, veli ve mezunlarla 100’ü aşkın derinlemesine mülakat saha ziyaretleri beraberinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca projeye katılan seçilmiş üç meslek lisesinde (Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Küçükyalı Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi) 300’ü öğrencilerle ve 100’ü eğitimcilerle olmak üzere sübjektif değerlendirme anketleri uygulanmış ve böylelikle Türkiye'deki mesleki eğitim sisteminde sosyal içerme teoride ve pratikte kapsamlı olarak incelenmiştir.

Projenin yaygınlaştırma çalışmaları çerçevesinde, elde edilen sonuçlar ulusal paydaşlarla, 29 Eylül 2013 tarihli çalıştayda tartışılmış ve politika tavsiyelerinde bulunulmuştur. Bunun yanı sıra, Türkiye’ye dair sonuçlar Kasım 2013’de İsrail Tel Aviv’de düzenlenen uluslararası konferansta aynı incelemelerin yapıldığı diğer ülkelerle karşılaştırılmış ve yapıcı politika karşılaştırmaları ve durum analizleri yapılmıştır. Projenin LSE çalışma grubu tarafından ETF için hazırladığı ve tüm katılımcı ülkelerin sonuçlarının yer aldığı değerlendirme raporu aşağıdaki linkte bulunabilir.

[Tıklayınız]