SPM Seminer: Türkiye Ekonomisinde Erken Sanayisizleşmeye Bölgesel Bir Yaklaşım

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Oytun Meçik ve Ahi Evran Üniversitesi'nden Araş. Gör. Dr. Uğur Aytun Türkiye Ekonomisinde Erken Sanayisizleşmeye Bölgesel Bir Yaklaşım konulu çalışmalarını sundular.

Seminer özeti:

Türkiye ekonomisinde bölgesel eşitsizlikler uzun süredir tartışılan bir konudur. Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere, tecrübeler bölgesel sanayi(siz)leşmenin bu eşit(siz)liklerin temel itici güçlerinden biri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 2000’lerden sonraki “erken” sanayisizleşme süreci, bölge düzeyinde araştırılmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin orta bölgelerindeki yeni sanayi merkezlerinin, bu dönemde hem hâsıla hem istihdam bakımından sürükleyici bir rol aldığını ve yine orta teknolojili endüstrilerin istihdam bakımından öne çıktığını göstermektedir. Batı bölgelerinde ise özellikle düşük ve orta teknolojili endüstrilerde hasılada pay artışları gözlemlenirken, istihdamdaki artış yalnızca orta seviyeli işgücünde ve orta teknolojili endüstrilerde erken dönemde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, doğu bölgelerinde hasılanın payı yükselmekle beraber, imalat sanayinin istihdamdaki payında bir gelişme söz konusu değildir.