SPM Seminer: Eğitim Dili Olarak İngilizce’nin Okuldan-İşe Geçişe ve Kazanca Etkisi

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Başak "Eğitim Dili Olarak İngilizce’nin Okuldan-İşe Geçişe ve Kazanca Etkisi" başlıklı çalışmasını sundu.

Seminer özeti:

2016 yılı itibari ile Türkiye’de (KKTC dahil) toplam 113 üniversitede 236 iktisat lisans programı bulunmaktadır (ÖSYM, 2017). Bu programların 47’sinin (yaklaşık %20) İktisat Lisans Eğitimi’ni İngilizce dilince verdiği anlaşılmaktadır (ÖSYM, 2017). Genelde yüksek öğretimde, özelde ise İktisat alanında yükseköğretimde eğitimin ana dilde yada yabancı bir dilde yapılması her zaman tartışmalı bir konu olmuştur. Fakat bu tartışmalar çoğu zaman, eğitim dilinin anlama, öğrenme ve bilgi yaratılmasına etkisi açısından yapılmaktadır. Dahası bu konudaki yaklaşımlar ve savlar bilimsel bulgulardan ziyade daha çok bireysel gözlemlere yada ideolojik temellere dayandırılmaktadır. Bu araştırmanın birbiri ile ilişkili iki temel amacı bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, İngilizce dilinde lisans eğitimin iş bulmaya ve iş bulma sürecine etkisini ortaya çıkarmak. Çalışmanın ikinci amacı ise, İngilizce lisans eğitimin mezuniyet sonrası çalışılan işte elde edilen ücreti nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Bu konu Türkiye’de bu kapsamda daha önce araştırılmamıştır. Dahası, özellikle ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de böyle bir uygulamanın olmaması nedeni ile araştırılamamıştır. Dolayısıyla araştırmanın üreteceği sonuçların literatüre çok önemli katkılar olacağı kanısındayız.

Bu araştırmada kullanılan birincil veriler, son 13 yılda (2005-2017), Anadolu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin İngilizce ve Türkçe İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olan 1320 birey ile yapılan anket ve mülakatlarla elde edilmiştir.Yaptığımız betimsel analizler, İngilizce bölümlerden mezun olanların, Türkçe bölümlerden mezun olanlara göre ilk işlerine daha hızlı bir geçiş yaptıklarını göstermektedir. Zira, İngilizce bölümlerden mezun olanlar ortalama 13 ay iş ararken, Türkçe bölümlerden mezun olanlar ortalama 16 ay iş aramaktadırlar. Benzer şekilde, betimsel analizlerimiz, İngilizce bölümden mezun olanların ortalama ücretinin, basit ortalamalara göre, Türkçe bölümden mezun olanların ücretinden yaklaşık 1,4 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Birey spesifik faktörleri kontrol ettiğimiz ekonometrik model sonuçları ise, İngilizce bölümden mezun olanların ortalama ücretlerinin Türkçe bölümlerden mezun olanların ücretinden yaklaşık olarak %20 fazla olduğunu göstermektedir. Son olarak, ekonometrik analiz sonuçlarımız, üniversite eğitimi süresince staj yapmış olanlar ile ücret karşılığı herhangi bir işte çalışmış olanların, bu iki faaliyeti yapmayanlara göre ilk işlerine girme konusunda daha avantajlı olduklarını göstermektedir.