SPM Seminer: Türk Sosyal Yardım Sisteminde Sivil Toplum Örgütleri: Hak Temelli Yaklaşım Açısından Bir Değerlendirme

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Dr. Hicran Atatanır “Türk Sosyal Yardım Sisteminde Sivil Toplum Örgütleri: Hak Temelli Yaklaşım Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı çalışmasını sunuyor.

Seminer özeti:

Sosyal yardımları, insanca yaşam koşulları sağlamak için temel insani eksiklik ve yoksunlukları giderme, dolayısıyla herkesin temel insan haklarından yararlanmasını sağlama yöntemleri arasında değerlendirmek mümkündür. Bu görüşten hareketle yoksulluk, yoksulların hakları, sosyal refah ve sosyal yardım sistemlerini hak temelli bir yaklaşımla değerlendirmek mümkündür. Günümüzde sosyal yardım uygulamaları ile giderek daha fazla öne çıktıkları görülen sivil toplum örgütlerinin bu çerçevede nasıl bir rol oynadığı sorusuna odaklanan bu çalışmada Ankara ve İstanbul illerinde sosyal yardım uygulamalarında bulunan 144 sivil toplum örgütü ile yarı yapılandırılmış görüşme formuna dayalı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Güçlendirme, ayrımcılık karşıtlığı ve eşitlik, katılımcılık, hesap verebilirlik ve kamu ile işbirliği değişkenleri çerçevesinde elde edilen bulgular, sivil toplum örgütlerinin sosyal yardım uygulamalarını hak temelli yaklaşımdan nispeten uzak ancak kendine özgü bir insan ve hak anlayışı içerisinde gerçekleştirme uğraşısı içinde olduklarını göstermektedir.