SPM Seminer: “Türkiye'de İç Göçün Siyasi Katılıma Etkisi”

19 Mart 2014 Çarşamba günü saat 10.00-14.00 arasında TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, University of Illinois at Chicago'dan Prof. Dr. Ali T. Akarca “Türkiye'de İç Göçün Siyasi Katılıma Etkisi” başlıklı bir seminer verecek.

Seminer konusu:

Son altmış yıl içinde her beş yıllık dönemde Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7-8’i bir ilden diğerine yer değiştirmiştir. Bu büyük iç göç, doğduğundan başka bir ilde yaşayanların ülke nüfusu içindeki payının 1950’deki yüzde 12'lik değerinden, 2011’de yüzde 39’a çıkmasına yol açmıştır. Çalışmamızda, nüfustaki bu oynaklığın ve diğer sosyoekonomik, demografik, politik ve kurumsal faktörlerin siyasi katılım üzerindeki etkileri, bu faktörlerin kontrol edildiği bir ortamda, 2011 milletvekili seçimi verileri kullanılarak ölçülmüştür. Göçün, hem göç veren hem de göç alan illerdeki etkileri incelenmiştir. Robust regresyon yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre, seçime katılım ile eğitim seviyesi arasında ters U şeklinde, seçime katılım ile yaş arasında ise U şeklinde bir ilişki saptanmıştır. Yaş faktörü, kuşaklar arası farklılıkları da yansıtmaktadır. Bir ilin nüfusunun büyüklüğü, milletvekili sayısının yüksekliği, seçime katılan partilerin çok olması ve uzak ara önde olan (başat) bir partinin varlığı o ilin oy verme oranını düşürmektedir. Belli bir il doğumlu nüfus içinde başka bir ile göçenlerin payındaki her yüzde birlik artış, ildeki katılım oranını 0.13 puan azaltırken; il nüfusu içindeki göçmenlerin payındaki her yüzde birlik artış ildeki katılım oranını 0.06 puan düşürmektedir. Ancak, farklı bölgelerden gelen göçmenlerin çok sayıda yoğunlaştığı yerlerde, göçmenlerin kendilerinden birini seçme fırsatı yakalamaları, bahsedilen son ters etkiyi önemli ölçüde azaltmakta; hatta bazı durumlarda pozitif bir etkiye çevirmektedir.