Batı Balkanlar ve Türkiye'de Mesleki Eğitimde Sosyal İçerme

  • Batı Balkanlar ve Türkiye'de Mesleki Eğitimde Sosyal İçerme

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak London School of Economics liderliğinde Avrupa Birliği resmi kuruluşu Avrupa Eğitim Vakfı'na bağlı olarak yürütülmekte olan "Vocational Education and Training for Social Inclusion in the Western Balkans and Turkey" konulu karşılaştırmalı proje Türkiye'deki örgün mesleki eğitimde sosyal içerm konusunu kapsamaktadır. Proje partnerleri Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ,Hırvatistan, Bosna Hersek, İsrail, Makedonya ile birlikte mesleki eğitimin temel sorunları, çeşitli dezavantajlara sahip öğrencilerin mesleki eğitime karar kılarken, branş seçerken, okulda devamsızlık ve okulu bırakma tehditleri ile karşı karşıya kaldıklarında, staj yerlerinde yaşayabilecekleri olası sosyal dışlanmışlıklar ve buna yönelik ulusal ve yerel geri kazanım politikaları incelenmiştir. Ayrıca mezunların işgücüne ve yüksek öğrenime geçişte karşılaştıkları olası ayrımcılık ve bunun gerek özel gerek kamu sektöründe ne ölçüde azaltılabildiğine odaklanılmıştır.

Proje saha çalışması aşamasında, ulusal ve yerelde makro düzeyde veri toplamanın yanında, her seviyede karar alıcılarla, kamu ve özel sektör paydaşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitimci, öğrenci, stajyer, veli ve mezunlarla 100’ü aşkın derinlemesine mülakat saha ziyaretleri beraberinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca projeye katılan seçilmiş üç meslek lisesinde 300’ü öğrencilerle ve 100’ü eğitimcilerle olmak üzere sübjektif değerlendirme anketleri uygulanmış ve böylelikle Türkiye'deki mesleki eğitim sistemi teorikte ve pratikte kapsamlı olarak incelenmiştir. Proje sonuçları ulusal paydaşlarla düzenlenen çalıştayda tartışılmış ve Türkiye’ye dair sonuçlar Kasım 2013’de İsrail Tel Aviv’de düzenlenen uluslararası konferansta aynı incelemelerin yapıldığı diğer ülkelerle karşılaştırılmış ve gelecek politika karşılaştırmaları ve durum analizleri yapılmıştır.