SPM Seminer: Türkiye’de Kadın Güçlenmesini Belirleyici Unsurlar: Çok-Düzeyli Bir Analiz

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Dr. Kürşat Çınar ve TED Üniversitesi'nden Dr.Tekin Köse Türkiye’de Kadın Güçlenmesini Belirleyici Unsurlar: Çok-Düzeyli Bir Analiz konulu çalışmalarını sundular.

Seminer özeti:

Bu makale, 100.000’den fazla katılımcının yer aldığı kapsamlı ve temsil gücü yüksek bir ankete dayanarak, Türkiye’de kadın güçlenmesinin durumunu ve belirleyicilerini incelemektedir. Bu çalışma sağlık, eğitim, gelir, sosyal yaşam ve kişisel bakım konularını içeren ve kadınların kendi algılarına dayalı memnuniyet ölçümlerini kullanan özgün bir kadın güçlenmesi endeksi oluşturmaktadır. Ampirik analiz, bireysel düzeydeki değişkenler ve il düzeyindeki değişkenlerin etkisini bir arada inceleyen çok düzeyli bir modelin tahminlerini kullanmaktadır. Çok düzeyli analiz, Türkiye’de kadın güçlenmesinin hem kişisel özelliklere hem de kadınların yaşadığı bölgenin yerel faktörlerine bağlı olduğu fikrini desteklemektedir. Bu makalenin incelediği Türkiye örneği, ataerkil normlar ve modern dünyanın kadınlara yüklediği sorumlulukların iç içe geçtiği toplumlardaki kadın güçlenmesinin durumu için önemli bulgular ortaya koymaktadır.