Sosyal Politika Seminerleri

 • SPM Seminer: Türkiye’de Kadın Güçlenmesini Belirleyici Unsurlar: Çok-Düzeyli Bir Analiz

  Dr. Kürşat Çınar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Dr. Tekin Köse, TED Üniversitesi
  6 Mart 2019
  [Özet]

  Bu seminerde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Dr. Kürşat Çınar ve TED Üniversitesi'nden Dr.Tekin Köse tarafından "Türkiye’de Kadın Güçlenmesini Belirleyici Unsurlar: Çok-Düzeyli Bir Analiz" konulu çalışmalarını sundular.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: Bulanık Kural Tabanı ile Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Hesaplanması

  Arş. Gör. Gülin Öztaş, Pamukkale Üniversitesi
  19 Eylül 2018
  [Özet]

  Bu seminerde, Arş. Gör. Gülin Öztaş tarafından "Bulanık Kural Tabanı ile Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Hesaplanması" çalışması anlatıldı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Eğitim Dili Olarak İngilizce’nin Okuldan-İşe Geçişe ve Kazanca Etkisi"

  Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, Anadolu Üniversitesi ve Dr. Öğr. Üy. Zeynep Başak, Bülent Ecevit Üniversitesi
  30 Mayıs 2018
  [Özet]

  Bu seminerde, Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve Dr. Öğr. Üy. Zeynep Başak tarafından "Eğitim Dili Olarak İngilizce’nin Okuldan-İşe Geçişe ve Kazanca Etkisi" çalışması anlatıldı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Hayat Boyu Öğrenmede Mesleki Eğitimin Yeri"

  Serap Karabacak, Milli Eğitim Bakanlığı
  16 Mart 2018
  [Özet]

  Bu seminerde, Dr. Serap Karabacak tarafından "Hayat Boyu Öğrenmede Mesleki Eğitimin Yeri" çalışması anlatıldı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Beşeri Sermayeye Mikro Bakış: İlçelerin Yıl ve Cinsiyet Kırılımlı Ortalama Okullaşma Yılı"

  Ensar Yeşilyurt, Pamukkale Üniversitesi
  27 Kasım 2017
  [Özet]

  Bu seminerde, Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt tarafından "Beşeri Sermayeye Mikro Bakış: İlçelerin Yıl ve Cinsiyet Kırılımlı Ortalama Okullaşma Yılı" çalışması anlatıldı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi"

  Nilgün Çağlarırmak Uslu, Anadolu Üniversitesi
  9 Mayıs 2017
  [Özet]

  Bu seminerde, Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu tarafından "Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi" projesi anlatıldı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Türk Sosyal Yardım Sisteminde Sivil Toplum Örgütleri: Hak Temelli Yaklaşım Açısından Bir Değerlendirme"

  Hicran Atatanır, Sosyal Güvenlik Kurumu
  21 Mart 2017
  [Özet]

  Bu seminerde, Dr. Hicran Atatanır tarafından "Türk Sosyal Yardım Sisteminde Sivil Toplum Örgütleri: Hak Temelli Yaklaşım Açısından Bir Değerlendirme" başlıklı doktora tezi anlatıldı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: " 'Sur'larla Çevrili İşgücü Piyasasında 'Ne İş Olsa Yaparız' Gençliği"

  Işıl Kurnaz Baltacı, Gazi Üniversitesi
  27 Aralık 2016
  [Özet]

  Bu seminerde, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın finansal desteğiyle Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) Diyarbakır Şubesi tarafından Diyarbakır’ın dört merkez ilçesinden biri olan Sur İçi bölgesinde yürütülen Sur İstihdam ve Mesleki Eğitim Projesi'nin kapsamı ve bulguları anlatıldı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Gelişmişlik Göstergesi Olarak Gece Işıkları: İl Bazında GSYH Tahmini”

  Seda Başıhoş, TEPAV
  30 Kasım 2016
  [Özet]

  Uzaydan çekilen gece ışıkları görüntülerinin kullanıldığı çalışmada, Türkiye’de iller bazında GSYH ve iller bazında kişi başına GSYH değerleri Yapay Sinir Ağı yöntemi ile tahmin edilmiştir.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Çocukluk Yoksulluğu Yetişkinlikteki Çıktıları Etkiliyor Mu?”

  Ayşenur Acar, Dünya Bankası
  9 Haziran 2016
  [Özet]

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme”

  Ergül Halisçelik, Hazine Müsteşarlığı
  26 Nisan 2016
  [Özet]

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Türkiye’de İç Göç, Yeniden Dağıtım Politikaları ve Gelir Dağılımı: Zamanlararası HGD Yaklaşımı”

  Aykut Mert Yakut, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  13 Nisan 2016
  [Özet]

  Nüfus artışının ve teknolojik büyümenin olduğu zamanlararası çok hanehalklı-çok sektörlü açık ekonomi için bir hesaplanabilir genel denge modeli oluşturularak, devlet tarafından verilen karşılıksız transferlerin gelir dağılımı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Azınlıklar ve Türkiye'de Uzun Dönemli Kalkınma: Ermeni ve Rumların Kalıcı Etkisi Üzerine”

  Yrd. Doç. Dr. Cemal Eren Erbatlı, National Research University Higher School of Economics
  31 Temmuz 2015
  [Özet]

  Tarihsel olarak birçok zanaat kolunda, mamül mallar üretiminde, finans ve ticaret alanındaki hakimiyetleri ile Osmanlı ekonomisinde başrol oynayan Rum ve Ermeniler'in günümüz Türkiye'sinin yerel kalkınması üzerindeki uzun dönemli etkilerini ampirik olarak incelenmektedir.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Kaynakları”

  Prof. Dr. Öner Günçavdı, İstanbul Teknik Üniversitesi
  28 Ocak 2015
  [Özet]

  Ülkemizdeki bireysel gelir eşitsizlikleri ampirik olarak ölçülmeye ve gelir eşitsizliklerinin kaynakları bulgulanmaya çalışılmıştır. 2002 - 2011 döneminde makro iktisadi politikaların ve gelir yaratma mekanizmalarının ülkemizdeki gelir eşitsizliğine olası etkileri araştırılmıştır.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme ve Aşırı Eğitimlilik Olgusu: Geçici Bir Durum Mu - Kalıcı Bir Sorun Mu?”

  Işıl Kurnaz, Gazi Üniversitesi
  18 Temmuz 2014
  [Özet]

  Bu çalışmada, TÜİK hanehalkı işgücü anketi verileri ISCO 08 ve ISCED sınıflandırmaları çerçevesinde değerlendirildi ve Türkiye işgücü piyasası için uyumsuz eşleşme probleminin boyutları ortaya konulmaya çalışıldı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Globalization, Inequality and the Future of Democracy: Post-Crisis Perspectives"

  Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi
  7 Temmuz 2014
  [Özet]

  The paper probes into the prospects for democracy in both “ global north” and the “ global south” in the aftermath of the global financial crisis. The central argument is that the prospects for democracy are not very bright. At the same time, there exists, multiple and often distinct, challenges in the north and the south.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Kayıtdışı Çalışma ile Yaşam ve İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

  Doç. Dr. Ali Berker, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  19 Haziran 2014
  [Özet]

  Bu çalışma, ücretli çalışanlar arasında kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti arasındaki bağıntıyı araştırdı.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Türkiye'de Zaman Açığı ve Yoksulluk: Yeni Bir Perspektif"

  Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi
  29 Mayıs 2014
  [Özet]

  Çalışmada, hane içi gerekli üretimi ve zaman açıklarını hesaba katan yeni ölçümle yoksulluk incelenmiştir.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Türkiye'de İşsizlik Oranı için Öncü Gösterge Arayışı"

  Hatice Burcu Gürcihan Yüncüler, Merkez Bankası
  30 Nisan 2014
  [Özet]

  Çalışmada, işgücü piyasasının mevcut durumunu özetlemek ve tahmin etmek amacıyla, Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı ile ilişkili olabilecek bazı değişkenleri incelenmiştir.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: "Türkiye'de İç Göçün Siyasi Katılıma Etkisi"

  Prof. Dr. Ali Akarca, University of Illinois at Chicago
  19 Mart 2014
  [Özet]

  Son altmış yıl içinde her beş yıllık dönemde Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7-8’i bir ilden diğerine yer değiştirmiştir. Bu büyük iç göç, doğduğundan başka bir ilde yaşayanların ülke nüfusu içindeki payının 1950’deki yüzde 12'lik değerinden, 2011’de yüzde 39’a çıkmasına yol açmıştır. Çalışmada, nüfustaki bu oynaklığın ve diğer sosyoekonomik, demografik, politik ve kurumsal faktörlerin siyasi katılım üzerindeki etkileri, bu faktörlerin kontrol edildiği bir ortamda, 2011 milletvekili seçimi verileri kullanılarak ölçülmüştür.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “OECD Ülkelerinde İstihdamı Koruma Mevzuatının İşsizlik Oranı Üzerine Etkisi”

  Raif Can, Kalkınma Bakanlığı
  29 Kasım 2013
  [Özet]

  İstihdamı koruma mevzuatının işsizlik oranı üzerine etkileri inceleyen literatürdeki çalışmaların bulguları netleşmemiştir. Bu çalışma ile 2001-2008 döneminde istihdamı koruma mevzuatı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki OECD İstihdamı Koruma Endeksi kullanılarak analiz edilmektedir. Ülkelerin değişmeyen karakteristikleri kontrol edilerek yapılan analizlerde istihdamı koruma mevzuatının işsizlik oranlarını artıran bir faktör olmayabileceği bulgusu elde edilmiştir. Çıktı açığı, kamunun büyüklüğü, ekonominin dışa açıklığı, reel asgari ücretler, kentleşme oranı, nüfus yoğunluğu, nüfus, işsizlik yardımlarının cömertliği ve vergi yükü gibi diğer açıklayıcı değişkenler tahminlerde kullanılmıştır. Seçilen 15 OECD ülkesinde iş çevriminin bir ölçüsü olan çıktı açığı ve kamu büyüklüğü işsizlik oranlarını anlamlı bir şekilde belirleyen faktörler olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu bulgular istihdamı koruma mevzuatının özellikle gelişmiş ülkelerde işsizlik ile mücadele amacıyla kullanılacak etkin bir politika aracı olmayabileceğini önermektedir.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Türkiye'de Nüfus Yapısı ve İşgücü Piyasası”

  Prof. Dr. Aysit Tansel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  29 Mayıs 2013
  [Özet]

  Seminerde Türkiye’de nüfusun günümüzdeki ve gelecekte beklenen yaş yapısı hakkında bilgi verilecek ve bu konuda yaşanacak değişikliklerin işgücü piyasasına yansıması irdelenecektir. Demografik Fırsat Penceresi olgusu tartışılacaktır. Bu çerçevede işgücü piyasasının günümüzdeki özellikleri ve işgücü piyasasında kırılgan gruplar olan kadınlar, gençler ve yaşlıların işgücüne katılım, istihdam ve işşizlik özellikleri ele alınacaktır. 2010-2050 dönemine ilişkin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik ile ilgili öngörüler sunulacaktır. Öngörülerin hazırlanmasında farklı ekonomik büyüme oranları okulöncesi eğitim dahil okullaşma oranları, asgari emeklilik yaşı, çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliği, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin bir göstergesi olan esneklik katsayısı gibi kriterler dikkate alınmıştır. Son olarak,işgücü piyasası politika önerilerine yer verilmiştir.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Temel Belirleyicileri Açısından İlköğretimde Okula Devam ve Devamsızlık”

  Doç. Dr. Haluk Levent, Galatasaray Üniversitesi
  20 Mart 2013
  [Özet]

  Pek çok araştırma eğitimin işgücü piyasası, yoksulluk ve gelir dağılımı gibi alanlarda önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan, eğitime erişim önemli bir toplumsal refah göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bilindiği gibi, Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 8 yıldır, bu açıdan ilk sekiz yıl için okula devam eğitime erişimin yaklaşım değişkeni olarak kullanılmıştır. Araştırma, mazeretsiz öğrenci devamsızlığı ile bu etmenleri ilişkilendiren iki ayrı istatistiksel incelemeden oluşmaktadır. İlk olarak, 1–5. ve 6–8. sınıftaki öğrenciler için, 2009–2010 öğretim yılı veri seti kullanılarak bu etmenlerin mazeretsiz öğrenci devamsızlığı üzerindeki bileşik etkileri ayrıştırılmaktadır. İkinci aşamada ise araştırmacılar, 2007–2011 arasındaki dört öğretim yılında ilköğretim sistemi içinde kalan 6–8. sınıf öğrencilerinin mazeretsiz devamsızlığının hem yukarıda belirtilen etmenlerden hem de ekonomik krizden ne kadar etkilendiğini incelemektedirler. Araştırma Ocak 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılan e-okul bilgi sistemi verileri kullanılmıştır. Genel anlamıyla bir eğitim yönetimi bilgi sistemi olan e-okul, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda kayıtları kontrol altında tutmasını sağlayan, öğrenciye ve veliye başarı ve devamsızlık alanlarında raporlama yapılmasını kolaylaştıran bir elektronik kayıt sistemi olarak hizmet vermektedir. Ancak e-okul aracılığıyla toplanan verilerin kapsamı ve sistemin olanakları, e-okul’un bu dar çerçeve dışında da kullanılabilmesini olanaklı kılmaktadır. Araştırmanın temel bulgularına göre öğrenci devamsızlığı, cinsiyet, sınıf içi akademik sıralama, sınıf ve yerleşim birimi ayrımlarında önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Hanehalkının refah düzeyi de öğrenci devamsızlığının önemli belirleyicilerinden biridir. Hanehalkı refah düzeyi özellikle kriz dönemlerinde devamsızlık açısından kırılganlık yaratmaktadır.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “Türkiye'de Kayıt Dışı Çalışanların Sosyo-Ekonomik Özellikleri”

  Doç. Dr. Oğuz Karadeniz, Pamukkale Üniversitesi
  11 Aralık 2012
  [Özet]

  Türkiye’de işverenler ile kendi hesabına çalışanların gerçek gelirleri ile prim ödemek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirdikleri kazançları arasında ‘uçurum gibi’ bir fark var. Genel Müdür Yardımcılığına kadar yükselmiş eski bir SSK çalışanı olan Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Karadeniz, Türkiye’de sadece kayıt dışı çalıştırmanın değil, gelirleri eksik beyan ederek SGK’ya ödenen prim tutarlarının düşürülmesinin de yaygın olduğunu söyledi. Karadeniz, müteşebbis geliri elde eden işverenlerin kendi SGK primlerini öderken bile 2010 yılı için 2 bin 946 lira seviyesinde olan medyan kazançlarının yüzde 27’sine denk gelen 798 lirasını beyan ettiklerini açıkladı. Tarım geliri elde eden işverenlerde bu oranın daha da düşük olduğunu; bu kesimin 3 bin 419 liralık kazançlarının ancak yüzde 13,3’ünü (457 lira) SGK’ya bildirerek primlerini ödediğini vurguladı. Kendi hesabına çalışanlarda bu oranın yüzde 58,2’lik değeri ile (tarımda yüzde 47.8) ile biraz daha yüksek olduğu belirlendi.

  [Tamamı]
 • SPM Seminer: “İstihdamın Artırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının Rolü”

  Sinem Çapar Diriöz, Kalkınma Bakanlığı
  17 Ekim 2012
  [Özet]

  1960’lardan bu yana OECD ülkelerinde uygulama alanı bulan Aktif İgücü Politikaları’na (AİP) işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılması konusunda 1990’lardan itibaren önemli bir rol verilmiştir. AİP’ye OECD ülkelerinde ciddi harcamalar yapılması, bu politikaların beklenen etkileri ortaya koyup koymadığı konusunu gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, AİP’nin işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına etkilerinin değerlendirilmesi önem kazanmıştır. AİP’nin istihdamın artırılması konusundaki etkilerinin incelendiği bu çalışmada, AİP etki değerlendirmelerinden yararlanılarak, işsizlikle mücadelede son yıllarda önemli bir araç olarak kullanılan bu politikaların içeriğini, istihdamın artırılması konusundaki rolünü ortaya koymak ve bu kapsamda Türkiye açısından çeşitli önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Çalışmada AİP ve bu politikaların etkileri incelenirken genel olarak literatür taraması yapılmış, AİP’nin etkilerini ortaya koyan ulusal ve uluslararası değerlendirme çalışmalarından faydalanılmıştır. Bunun yanı sıra, bu çalışma kapsamında, Türkiye’de uygulanan küçük ölçekli dört AİP’nin istihdam üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini amaçlayan bir etki araştırması yapılmıştır. Yarı deneysel etki araştırması tekniği ile yapılan bu çalışmanın sonuçları daha sonra lojistik regresyon yöntemiyle modellenmiştir.

 • SPM Seminer: “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Yöntemleri”

  Yusuf Yüksel, Kalkınma Bakanlığı
  5 Temmuz 2012
  [Özet]

  Türkiye’de son yıllarda yoksullukla mücadelede önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Seminerde yoksullukla mücadele konusundaki rakamsal gelişmeler ve söz konusu gelişmelere yol açan makroekonomik değişimler, doğrudan sosyal yardımlar ve diğer sosyal politikaların etkisi ele alınmıştır. Ayrıca, sunumda aşamalı olarak sosyal yardım veren kuruluşların ortak veritabanı ile eşgüdümlü çalışabilir hale getirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerin paralel ve işbirliği halinde sunulması, talep eksenli yerine arz eksenli bir anlayışa geçilmesi, sosyal yardımlarla istihdam bağlantısının kurulması gibi orta ve uzun vadeli amaçlardaki gelişmelere ve gelecek vizyonuna yer verilmiştir.

 • SPM Seminer: “Derinleşen Hayırseverlik: Sosyal Politika Mekanizmaları”

  Evren Aydoğan, TEPAV
  31 Mayıs 2012
  [Özet]

  Bu tezin temel savı, Türkiye’de belediyeler tarafından gerçekleştirilen sosyal yardım mekanizmaları ile ilintilidir. Bu yardım süreçlerinin keyfiyet ve patronaj (politik hamilik) kavramları üzerinden yürütüldüğü ise tezin birincil vurgu noktasıdır. Türkiye’nin bugünkü sosyal politika sistemi, anayasal haklar bağlamında bir temeli bulunmayan ve kamusal anlamda hesap verilebilirliği olmayan bu türden bir sosyal yardım mekanizmasını içinde barındırmaktadır. Bu mekanizma, anayasal vatandaşlık hakları temeline dayanmak yerine, hayırseverlik kavramı üzerine temellendirilmiş ve hem kişilerin hem de devletin (belediyelerin) cömertliğini, iyilikseverliğini öne çıkaran bir anlayışa dayanmaktadır. Anayasal vatandaşlık hakları temeline dayanmayan ve keyfiyet ile patronaj ilişkileri üzerinden yürütülen bu türden bir mekanizma, aynı zamanda yurttaşlar arasındaki sosyal dayanışmayı zedeleyecek sosyal güvensizlik ortamına da zemin hazırlamaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, bu tezin temel yöntemi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım mekanizmasını söylem, yöntem ve strateji yönünden araştırarak, Türkiye’nin sosyal politika sisteminin sınırlı bir analizini yapmaktır. Hem belediyelerin sosyal yardım konusundaki konumunu belirlemek hem de keyfiyet ve politik hamiliğin yardım süreçlerinde nasıl ortaya çıktığını göstermek açısından, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım mekanizması açıklayıcı bir örnek olaydır. Bu türden bir analiz, keyfiyet ve patronaj ilişkilerinin sosyal dayanışma ve sosyal güvensizlik konularındaki etkisini anlamak açısından da önemlidir. Sonuç olarak, bu tezin temel amacı, keyfiyet, patronaj, anayasal vatandaşlık hakları temelli sosyal politika, sosyal dayanışma ve sosyal güvensizlik kavramları çerçevesinde Türkiye’nin bugünkü sosyal politika sistemini, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım mekanizmaları üzerinden değerlendirmeye çalışmaktır.

 • SPM Seminer: “Beveridge Curve and Labor Market Dynamics in Turkey”

  Bahar Bayraktar Sağlam, Hacettepe Üniversitesi
  25 Nisan 2012
  [Özet]

  This paper investigates the dynamics of unemployment and vacancy rates in Turkey during the period 1951-2008 by means of a Beveridge curve. The time series analysis of unemployment and vacancies as well as two other relevant labour market variables, real wages and real labour productivity, strongly suggests inefficiency in the Turkish labour market. A stable long-run relationship between unemployment rate and vacancy rate is found for Turkey, that is, the existence of a negatively sloped Beveridge curve is verified. The estimated Turkish Beveridge curve reflects the structural problems and lack of flexibility in the labour market. The modified Beveridge curve with real wages and labour productivity reveals that labour productivity has no significant effect on unemployment rate whereas wages have positive and significant effects on the same variable.

 • SPM Seminer: “Decreasing Trend of Female LFP in Turkey: The Role of Conservatism”

  İdil Göksel, İzmir Ekonomi Üniversitesi
  12 Mart 2012
  [Özet]

  The aim of this paper is to investigate the main determinants of the participation decision of females in the labour force in Turkey. Turkey is a particularly important case as, unlike in many other countries, female labour force participation has shown a decreasing trend in the last 50 years. This paper aims to elaborate on the causes of this decrease. In addition to the main determinants found in previous literature, this paper adds a new variable that influences female labour force participation in Turkey: Conservatism and the role of traditional and social norms. An original proxy for conservatism is created by using a unique data set about perceptions. Four indices that might influence conservatism are formed: Tradition, social norms, men's decision power, and conservatism. The results are in accordance with the previous literature in emphasizing that urbanization, and education level play an important role in the participation decision of women. However, these factors are not sufficient to explain the decline in female labour force participation. This paper presents a new concept by showing that social norms, tradition and men's higher bargaining power play a negative role in the probability of women working in urban areas, while they do not have any significant influence in rural areas. Furthermore, this paper shows a new possible explanation for the link between urbanization and female labour force participation. Higher urbanization causes higher conservatism, which leads to lower female labour force participation.

 • SPM Seminer: “Accumulation of Human Capital: Can Geography Explain the Long Run Patterns?”

  Burhan Can Karahasan, Okan Üniversitesi
  8 Mart 2012
  [Özet]

  This study tests the validity of the positive impact of geography on human capital (HK) accumulation as derived from the New Economics of Geography (NEG) literature in the context of Turkish data. The central argument is that in locations with high market potential (geographically non‐remote), the possibility of higher wages is going to stimulate individuals’ incentive to invest in human capital (education in specific). Preliminary results obtained from a reduced form of NEG model validates that provinces of Turkey with high market potential are clustered with population with higher years of schooling. Yet, once other factors of the HK accumulation process are controlled for, the impact of the market potential diminishes. Among different determinants the local spillovers seem to play a dominant role; such that the spatial unequal distribution of educational HK is best explained by location specific HK spillovers as well as interaction of common shocks of provinces. Once we manage to explain the local spillovers by using the geographical distances, the way that geography is used in the NEG framework becomes more questionable. We believe this skepticism about geography is not coming from the over exaggerated role of market potential, rather it is to do with the insufficient explanations regarding the HK accumulation through private investment in education.

 • SPM Seminer: “The Turkish Wage Curve: Evidence from the Household Labor Force Survey”

  Timur Hülagü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  14 Aralık 2011
  [Özet]

  This paper examines the Turkish wage curve using individual data from the Household Labor Force Survey (HLFS) including 26 NUTS-2 regions over the period 2005 - 2008. When the local unemployment rate is treated as predetermined, there is evidence in favor of the wage curve only for younger and female workers. However, if the lagged unemployment rate is used as an instrument for current unemployment rate, we find an unemployment elasticity of -0.099. We also find a higher elasticity for younger, less educated, low experienced workers than for older, more educated and more experienced workers. Another important finding is that the wages of females in Turkey are significantly more responsive to local unemployment rates than their male counterparts.

 • SPM Seminer: "Macroeconomic Policy and Unemployment by Economic Activity: Evidence from Turkey"

  Nükhet Doğan, Gazi Üniversitesi
  9 Aralık 2011
  [Özet]

  This paper investigates how macroeconomic policy shocks in Turkey affect the total unemployment and provides evidence on the differential responses of the unemployment by sectors of economic activity. Our paper extends the previous work in two respects. First, we consider not only the response of total unemployment but also the response of unemployment by sectors of economic activity. Second, we consider not only the effect of monetary policy shocks, but also the effects of several other macroeconomic shocks. The quarterly data used which covers the period 1988:01 to 2004:04 from Turkey. A VAR model with a recursive order is employed to estimate the effects of shocks in real GDP, price, exchange rate, interbank interest rate, money supply and own sectoral unemployment on unemployment by sectors of economic activity. The results indicate that the positive income shock is followed by a decrease in unemployment in all economic activity groups during the initial periods except the unemployment in the Electricity sector and the Community Services sector. A positive money shock decreases unemployment in sectors of Mining, Manufacturing, Construction, Wholesale-Retail Trade, Transportation and, Finance-Insurance. Opposite results are obtained with the interbank interest rate shocks. Even if, they are not statistically significant, a positive interbank interest rate shock increases the unemployment in all economic activities at the initial levels but derives down the unemployment in the Agriculture and the Community Services sectors at the initial level. Moreover, a positive price shock increases unemployment in all economic sectors in the long run except the Mining and the Community Services. Thus, unemployment in different sectors of economic activity responds differently to various macroeconomic policy shocks.

 • SPM Seminer: "Kayıtdışı İstihdam – Diyarbakır Örneği"

  Ozan Acar, TEPAV
  29 Temmuz 2011
  [Özet]

  Türkiye’de kayıtdışı istihdamın, Diyarbakır örneği üzerinden tartışılması

 • SPM Seminer: “Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Sistemi ve DPT Çalışmaları”

  Hande Hacımahmutoğlu, Devlet Planlama Teşkilatı
  9 Haziran 2011
  [Özet]

  Türkiye'de kamu emeklilik sistemi ve özel emeklilik sistemi arasındaki bağlantıların analizi. Düşen aylık bağlama oranlarına rağmen, özel emeklilik sistemine geçişlerdeki yavaşlığın nedenleri ve DPT uygulamalarının tartışılması

 • SPM Seminer: “Formalization of the Labor Market and Social Security Deficits in Turkey”

  Adem Yavuz Elveren, Sütçü İmam Üniversitesi Ekonomi Bölümü
  3 Haziran 2011
  [Özet]

  This study examines the impact of the formalization of the labor market on social security deficits in Turkey. After a brief discussion on the causes and consequences of the informality of the economy, the paper reveals the effect of possible developments in the labor market, --such as the reduction in informal employment, the decrease in contribution evasion, and the increase in youth employment and women’s employment-- on the deficits, which has increased since the early 1990s. To assess the effect, we utilize a simple actuarial model to project the deficit through 2050 under different scenarios. The model uses the population projection by OECD, wage data by the TurkStat, and labor market data of active workers by the Social Security Institution in Turkey.

 • SPM Seminer: “Kriz Zamanlarında Artan Tarım İstihdamı: Bilmece mi, Değil mi?”

  Murat Üngör, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  27 Mayıs 2011
  [Özet]

  Türkiye ekonomisinde tarımın toplam istihdam içindeki payı son iktisadi krizin başladığı 2008 yılının ilk çeyreğinde, uzun zamandır süregelen düşme eğiliminin aksine artmaya başlamıştır. Tarım istihdamı payındaki bu değişmenin zamanlaması ve yönü kamuoyunda tartışmalara yol açmıştır. İlgili tartışmalarda gözden kaçan nokta, aynı dönem itibarıyla tarım sektörü emek verimliliğindeki düşüştür. Bu çalışma, tarım istihdamında görülen artışın ne kadarının tarım sektöründeki verimlilik değişimleri ile açıklanabileceği sorusuna cevap aramaktadır. Çalışmada çok-sektörlü bir genel denge modeli kurulmuş ve sektörel verimlilik dışsal değişken olarak modellenmiştir. Modele göre tarım istihdamındaki değişimler belli bir geçinme düzeyini sağlama gereksinimi ve tarım emek verimliliği tarafından belirlenmektedir. Model, tarımın toplam istihdamdaki payının 2000 yılının ikinci çeyreği ile 2010 yılının üçüncü çeyreği arasındaki değişiminin %90'ını açıklayabilmektedir. Aynı zamanda, tarımın istihdamdaki payının 2008 yılının ilk çeyreği ile başlayan artış eğilimini de, gerçekleşen değerlerin biraz üzerinde olmakla beraber, yakalamaktadır. Çalışmanın temel bulgusu, Türkiye ekonomisi tarım istihdamındaki değişimleri anlamada önemli bir belirleyici olması nedeniyle, tarım verimliliğinin dinamiklerini açıklamaya yönelik detaylı çalışmaların gerekliliğine işaret etmektedir.

 • SPM Seminer: “Firmaların İşgücü Taleplerini Belirleyen Etmenler”

  Talha Yalta, TOBB ETÜ Ekonomi Bölümü
  13 Mayıs 2011
  [Özet]

  TÜİK, TOBB ve Beceri'10 verileri kullanarak, UMEM Beceri'10 projesi çerçevesinde firmaların stajyer taleplerini belirleyen etmenleri analiz ediyoruz. Regresyon sonuçları illere ait ihracat, ithalat ve üretimdeki enerji yoğunluğu düzeylerinin talep edilen stajyer sayılarında etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ilin pilot il olmasının talepleri ciddi biçimde artırdığı ve firma sayısının diğer illerin çok üzerinde olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde toplanan taleplerin ise tahmin edilen düzeyin çok altında gerçekleştiği görülmektedir. Sonuçlar, büyük illerde talep toplamaya yönelik ek önlem ve mekanizmalar geliştirilmesinin önemine işaret etmektedir.

 • SPM Seminer: “Türkiye'de İşgücü Piyasasının Sorunları ve Krizin Etkileri”

  Hakan Ercan, ODTÜ Ekonomi Bölümü
  20 Nisan 2011
  [Özet]

  This analysis of the Turkish labor market uses labor force survey micro-data for the years 2004 & 2009 and aggregate labor market statistics for the years 2000 & 2009. We label 2000-07 as pre-crisis and 2008-09 as crisis years. We review Turkish labor market policies and institutions in order to identify whether they were appropriate given the main labor market challenges in Turkey. We weave this analysis with an analysis of the impact of the global financial crisis on the Turkish labor market. We then make recommendations to improve policies and institutions. Note that, long-term trends in the Turkish labor market have three important features that set the stage for analysis. The first one is the still ongoing rural-urban transition. The second one is the low levels of education of the population and the workforce (Turkey has the lowest levels in the OECD region). The third one is the very low labor force participation rate of women (and consequently the overall rate). These features are three facets of an ongoing transition, various components of which were discussed in this and other work on the Turkish labor market. The upshot is that Turkey had its ongoing structural labor market problems upon which it suffered the global crisis. We try to reveal and understand the resultant dynamics along with comments on the recent recovery. Although headline statistics point to a strong recovery, an analysis of trends and dissection of the recovery components cast doubt on the quality of the employment recovery.