SPM Seminer: Temel Belirleyicileri Açısından İlköğretime Devam ve Devamsızlık

16 Mart 2013

20 Mart 2013 Çarşamba günü saat 15.00-17.00 arasında TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, Galatasaray Ünversitesi Ekonomi Bölümü'nden Doç. Dr. Haluk Levent "Temel Belirleyicileri Açısından İlköğretime Devam ve Devamsızlık: Mikroekonometrik Bir İnceleme" başlıklı bir seminer verdi

Seminer konusu:

Pek çok araştırma eğitimin işgücü piyasası, yoksulluk ve gelir dağılımı gibi alanlarda önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan, eğitime erişim önemli bir toplumsal refah göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bilindiği gibi, Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 8 yıldır, bu açıdan ilk sekiz yıl için okula devam eğitime erişimin yaklaşım değişkeni olarak kullanılmıştır. Araştırma, mazeretsiz öğrenci devamsızlığı ile bu etmenleri ilişkilendiren iki ayrı istatistiksel incelemeden oluşmaktadır. İlk olarak, 1–5. ve 6–8. sınıftaki öğrenciler için, 2009–2010 öğretim yılı veri seti kullanılarak bu etmenlerin mazeretsiz öğrenci devamsızlığı üzerindeki bileşik etkileri ayrıştırılmaktadır. İkinci aşamada ise araştırmacılar, 2007–2011 arasındaki dört öğretim yılında ilköğretim sistemi içinde kalan 6–8. sınıf öğrencilerinin mazeretsiz devamsızlığının hem yukarıda belirtilen etmenlerden hem de ekonomik krizden ne kadar etkilendiğini incelemektedirler.

Araştırma Ocak 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılan e-okul bilgi sistemi verileri kullanılmıştır. Genel anlamıyla bir eğitim yönetimi bilgi sistemi olan e-okul, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda kayıtları kontrol altında tutmasını sağlayan, öğrenciye ve veliye başarı ve devamsızlık alanlarında raporlama yapılmasını kolaylaştıran bir elektronik kayıt sistemi olarak hizmet vermektedir. Ancak e-okul aracılığıyla toplanan verilerin kapsamı ve sistemin olanakları, e-okul’un bu dar çerçeve dışında da kullanılabilmesini olanaklı kılmaktadır.

Araştırmanın temel bulgularına göre öğrenci devamsızlığı, cinsiyet, sınıf içi akademik sıralama, sınıf ve yerleşim birimi ayrımlarında önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Hanehalkının refah düzeyi de öğrenci devamsızlığının önemli belirleyicilerinden biridir. Hanehalkı refah düzeyi özellikle kriz dönemlerinde devamsızlık açısından kırılganlık yaratmaktadır.